top of page

Polityka prywatności

​1. Niniejsza Informacja określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Martę Znaniecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Redukcji Stresu Marta Znaniecka.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marta Znaniecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Redukcji Stresu Marta Znaniecka, NIP: 9570806673, REGON: 220596904 (dalej w treści jako „Administrator Danych Osobowych” lub „Pracownia Redukcji Stresu”).

 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator Danych Osobowych działa w oparciu o przyjęte w Pracowni Redukcji Stresu procedury i zalecenia, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

 

4. Administrator Danych Osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz utrzymania bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

- przetwarzane zawsze zgodnie z prawem;

- przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane zostały zebrane.

- zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów,

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich zostały zebrane i są przetwarzane;

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

-odpowiednio chronione, tzn. nie są udostępniane bez Pani/Pana zgody, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym

 

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w przypadku złożenia zapytania) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), w celu realizacji zawartej z Panią/Panem umowy oraz wynikających z niej obowiązków, a także prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) RODO oraz art. 9 ust. 2 a), b) i c) RODO (w przypadku zawarcia umowy) oraz w celu administrowania stroną internetową pod adresem https://www.redustres.pl/ (dalej Strona Internetowa) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

 

6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy w następującym zakresie:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania/adres siedziby,

- PESEL/NIP,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- informacje o stanie zdrowie,

  • odpowiedzi na zapytania w następującym zakresie:

- imię i nazwisko,

- adres e-mail,

- numer telefonu.

  • administrowania stroną internetową w następującym zakresie:

- adres IP,

- data i czas serwera,

- informacje o przeglądarce internetowej,

- informacje o systemie operacyjnym,

 

7. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres do czasu zakończenia realizacji zawartej z Panią/Panem umowy i wynikających z niej obowiązków oraz do celów finansowo – księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a następnie po tym okresie są przetwarzane wyłącznie do celów finansowo – księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu odpowiedzi na zapytanie, dane osobowe przechowywane są przez okres 6 miesięcy.

 

8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem odbiorców uprawionych do rozliczania i kontroli działalności Pracowni Redukcji Stresu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotów świadczących obsługę księgową, kadrową i prawną na rzecz Pracowni Redukcji Stresu, banków za pomocą których dokonywana jest płatność świadczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy, firmy hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Pracowni Redukcji Stresu, operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych. Informujemy także, że podane przez Panią/Pana dane osobowe nie są i będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych.

 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 RODO lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje również Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

11. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 9 powyżej konieczny jest kontakt z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: m.znaniecka@redustres.pl lub drogą listu zwykłego na adres siedziby Pracowni Redukcji Stresu: ul. Dolne Młyny 13A, 80-293 Gdańsk.

 

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

13. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Pani/Panu i Pani/Pana zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie przekazane przez Panią/Pana dane osobowe,

- poprzez gromadzenie plików “cookies”

 

14. Administrator Danych Osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora Danych Osobowych.

  • Administrator Danych Osobowych przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.

  • Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Pani/Pana urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony Internetowej przez Panią/Pana może być utrudnione.

  • Pliki cookies mogą być przez Panią/Pana usunięte po ich zapisaniu przez Administratora Danych Osobowych, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Pani/Pan korzysta.

 

15. Korzystanie ze Strony Internetowej Pracowni Redukcji Stresu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona Internetowa.

  • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego Pani/Pan korzysta.

  • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

  • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony Internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Pani/Pana identyfikacji.

  • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

16. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Informacji, co może zostać spowodowane przez np. ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Informacje o zmianach będą publikowane w zakładce Polityka prywatności.

bottom of page